Topaz Mountain, Thomas Range, Utah

 

Topaz on Rhyolite Matrix
Topaz Mountain, Thomas Range, Utah
Collected on 16 May 2001

Topaz Cluster
Topaz Mountain, Thomas Range, Utah
Collected on 26 Aug 2006

Topaz and Bixbyite
Topaz Mountain, Thomas Range, Utah
Collected on 26 Aug 2006

 Posted by at 3:04 pm